Seata 4

4.1

4.2

4.3

4.4

4.5

fhèin

fhathast

ri taobh

dhachaigh

Gàidhlig

Diluain

Dimàirt

Diciadain

Diardaoin

Dihaoine

Disathairne

Là-na-Sàbaid

Didòmhnaich

màthair

athair

piuthar

bràthair

seanmhair

seanair

cò-ogha

a-rithist

a-màireach

a-raoir

a-nochd

caraid

a’ faighinn

a’ tighinn

a’ dèanamh

’s docha

an-dràsta

ceithir

seachd

ochd

naoi

deich

fichead

ceud

mìle

thachair

furasta

dhomh

rium

cuairt

clann

ceart

ceàrr

làmhan

as dèidh

againn

an ath

cuideigin

rudeigin

ciamar

trobhad