Seata 6

6.1

6.2

6.3

6.4

6.5

thairis

bruidhinn

fosgailte

dùinte

thòisich

toiseach

meadhan

deireadh

gheibh

faodaidh

dh’ionnsaich

dh’èist

dh’innis

dh’òl

dh’ith

madainn

feasgar

oidhche

loidhne

fosgailte

àireamh

trithead

ceathrad

caogad

seasgad

seachdad

ochdad

naochad

làidir

duilich

èibhinn

eagalach

nas fhèarr

nas motha

nas lugha

os cionn

air beulaibh

a’ feitheamh

a’ gearradh

a’ bruidhinn

staidhre

còmhnaidh

mu dheireadh

seachdain

uaireannan