Seata 7

7.1

7.2

7.3

7.4

7.5

inntinneach

 

fhreagair

 

sàbhailte

 

an uiridh

mionaidean

diogan

làithean

boireannach

fireannach

 dòigheil 

cunnartach

fiadhaich

laghach

b’ fheudar

 

dh’ fheumadh 

Sasainn

A’ Chuimrigh

Èireann

dithis

 triùir 

ceathrar

còignear

sianar

seachdnar

 ochdnar 

naoinear

deichnear

faighnich

a’ smaoineachadh

 

 a’ gaireachdainn